Skip to content

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK działa na terenie „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 6G.
PSZOK czynny jest w następujące dni:
– poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 11.00-19.00
– soboty w godz. 9.00-17.00

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Do PSZOK można samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć:

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
 • odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie – o średnicy maks. 3 cm i długości mak. 30 cm),
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, klej, środki ochrony roślin),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok od mieszkańca),
 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – w ilości 4 szt. rocznie od mieszkańca).

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady zawierające azbest i eternit
 • części samochodowe
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • odpady w nieoznaczonych pojemnikach, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji
 • odpady w opakowaniach cieknących.

Chcąc oddać na PSZOK odpady należy posiadać przy sobie dowód osobisty oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za odbiór śmieci.

Back To Top Skip to content