Skip to content

Deklaracja dostępności Puk Mosina

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Puk Mosina.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
– ustawienia dostępne na stronie: wysoki kontrast, powiększenie czcionki, skala szarości, negatyw, jasne tło, podkreślenie hiperłącza;
– pliki są dostępne cyfrowo;
– zdjęcia posiadają opisy alternatywne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Szymandera.
 • E-mail: sekretariat@pukmosina.pl
 • Telefon: 618132337

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek 1 piętrowy, do którego wejście znajduje się na lewo od bramy wjazdowej.

Na wprost bramy wjazdowej znajduje się parking dla Klientów PUK Mosina.

Budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz windy.

W budynku znajdują się schody prowadzące na 1. piętro budynku, na którym są toalety.

Wejście do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym odbywa się w asyście pracownika PUK Mosina.

Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze budynku

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: “Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie
 • Adres: ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
 • E-mail: sekretariat@pukmosina.pl
 • Telefon: 618132337

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie zapewnienia dostępności i podmiotu publicznego

 1. Raport z dostępności na 01.01.2021 r.
Back To Top Skip to content