Skip to content

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie utworzono w 2016 r. na mocy Uchwały Nr XXXVII/328/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie”. Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina, a jego siedziba mieści się w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 6G.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

– odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Mosina,
– prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
– obsługa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Mosina,
– dowozy szkolne.

 

Kapitał zakładowy wynosi 915 000,00 zł.

Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisane pod numerem KRS: 0000656212

NIP: 7773274111

REGON: 366024391

 

Władze Spółki:

100% udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie posiada Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

Rada Nadzorcza:

Ryszard Sowiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartosz Kobus – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Napierała-Kęsy – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki:

Monika Kujawska – Prezes Zarządu

 

Back To Top Skip to content